Poortwachtertoets

Betrouwbaar en duidelijk

Na twee jaren van ziekte kan een medewerker in aanmerking komen voor de WIA, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen of de WGA, de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WIA en WGA zijn de uitkeringen waar een medewerker voor in aanmerking komt als hij of zij door ziekte niet of slechts gedeeltelijk kan werken. Voorafgaand aan de beoordeling of de medewerker recht heeft op uitkering, moet de Poortwachtertoets uitgevoerd worden.

Solutions heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van deze Poortwachtertoets.  Een arbeidsdeskundige onderzoekt of er in voldoende mate is gewerkt aan terugkeer in het eigen bedrijf en of de mogelijkheden buiten het bedrijf afdoende onderzocht zijn. Hierbij worden de eisen van de Wet Verbeterde Poortwachter als maatstaf genomen. De arbeidskundige zet  vervolgens in een rapport uiteen wat de situatie na de WIA- / WGA-beoordeling zal zijn op het gebied van uitkering, dienstverband en kosten voor het bedrijf op lange termijn.  Als uit de poortwachtertoets blijkt dat de werkgever zich onvoldoende voor de re-integratie van de medewerker heeft ingespannen, wordt een loonsanctie opgelegd en de wettelijke verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen met maximaal een jaar verlengd. In het rapport van de arbeidsdeskundige wordt geadviseerd wat er gedaan kan worden om de kans op een loonsanctie te verkleinen.